Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Aktualności i informacje


Starosta Brzeski informuje, że:
dla jednostek ewidencyjnych:

  1. Brzesko – miasto
  2. Brzesko – obszar wiejski
  3. Czchów – miasto
  4. Czchów – obszar wiejski
  5. Borzęcin
  6. Dębno
  7. Gnojnik
  8. Iwkowa
  9. Szczurowa

zostały  utworzone:  baza danych obiektów topograficznych – BDOT500 oraz baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT.
Dane zawarte w bazie BDOT500, oraz w bazie GESUT udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy,  stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2020 r., o utworzeniu bazy BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych: Szczepanów, Wokowice, Sterkowiec w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12 maja 2020 r., o utworzeniu bazy BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12 maja 2020 r.

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.06.2019 r., o utworzeniu bazy BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Brzesko miasto.
Treść informacji:

Informacja Starosty Brzeskiego


Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" został rozbudowany Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego o nowe aplikacje, udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałości, tj. e-usługi związane z obsługą: 
1) Udostępnienia materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawaniem wypisu i wyrysu z        ewidencji gruntów i budynków - Sklep geodezyjny on-line;
2) Inwestorów i projektantów;
3) Rzeczoznawców majątkowych;
4) Geodetów;
5) Komorników sądowych;
6) Nieodpłatnego pozyskiwania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych.


Informuję, że został wdrożony moduł programu EWMAPA służący do wykonywania automatycznych eksportów danych. Umożliwia on dalszą automatyzację procesu geodezyjnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.
Proces automatycznego eksportu danych jest następujący:
1) Wybór formatu eksportu przez użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej.
2) Przesłanie zlecenia eksportu do serwera EWMAPA WMS.
3) Dodanie zlecenia do kolejki zadań do wykonania i uruchomienie programu kontrolującego eksporty.
4) Uruchomienie przez program kontrolujący eksporty programu EWMAPA w trybie wsadowym i przygotowanie eksportu.
5) Zapis wyeksportowanych danych w zgłoszeniu i wysłanie komunikatu wykonawcy prac geodezyjnych.
Przygotowanie danych z programu EWMAPA jest procesem asynchronicznym, posiadającym dwa niezależne cykle. Pierwszy cykl to wybór eksportu, włożenie zlecenia do kolejki i informacja o poprawności umieszczenia zlecenia w kolejce. Drugi niezależny proces polega na odczycie zleceń z kolejki i przygotowaniu eksportu.


INFORMACJA NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE CZCHÓW:
Informuję, że w gminie Czchów została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 217 punktów osnowy geodezyjnej w tym:
a) 103 punkty osnowy dwufunkcyjnej,
b)106 punktów osnowy poziomej, która obejmuje:
- 58 punktów adaptowanych z dotychczasowej osnowy II i III klasy,
- 10 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
- 38 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b),
c) 5 punktów sieci ASG-EUPOS,
d) 1 punkt sieci POLREF,
e) 2 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.
Ponadto wyznaczono wysokości dla 13 punktów osnowy wysokościowej 3 klasy.
W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.


Link do stanowiska GGK, w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby podziałów nieruchomości, opublikowanego na stronie intermetowej Geodezyjnej Izby Gospodarczej:
Stanowisko GGK w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby podziałów nieruchomości


Informacja nt. formatów udostępniania danych cyfrowych z PZGiK 

Obecnie stosowane formaty udostępniania danych cyfrowych z PZGiK (okres przejściowy). 

Dane rastrowe

Dane wektorowe

geotiff, tiff,
dodatkowo - evr, rap

dxf, gml, dodatkowo -edz, asc,
w uzgodnieniu shp i swde


Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Brzesku:

Gmina

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna wektorowa

Ewidencja Budynków

Mapa wektorowa

Mapa hybrydowa

Granice działek

Kontury klasoużytków

budynki

Miasto Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Miasto Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Borzęcin

-

tak

tak

tak

tak

tak

Dębno

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gnojnik

Zawada Uszewska, Żerków, Uszew

Pozostałe obręby gminy Gnojnik

tak

tak

tak

tak

Iwkowa

-

tak

tak

tak

tak

tak

Szczurowa

-

tak

tak

tak

Wola Przemykowska

-


Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw