Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Scalenie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa

Operacja pn. „Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa”, została objęta pomocą finansową przyznaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”. Koszty kwalifikowalne operacji w dniu zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wynosiły 3 464 986,37 zł. Pomoc finansowa na prowadzenie operacji została przyznana decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: SW.VI.60800/1-4/10.
Fakty prawne dotyczące scalenia gruntów wsi Strzelce Małe, gmina Szczurowa:
1) postępowanie scaleniowe w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa zostało wszczęte postanowieniem Starosty Brzeskiego z dnia 7 września 2006 r., znak: GN/KM/6017/6/SM/06, po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego, określonego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy wniosków o wszczęcie postępowania scaleniowego stwierdzono, że powierzchnia gruntów, których Właściciele złożyli wniosek o wszczęcie postępowania wynosi 297,0413 ha, co stanowi 52,6 % powierzchni wsi, a zatem przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
2) Postanowienie o wszczęciu postępowania, zawierające elementy, określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku, zostało odczytane na zebraniu Uczestników scalenia w dniu 9 października 2006 r., a następnie wywieszone w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania, na którym odczytano postanowienie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego nie wniesiono zażalenia;
3) Rada Uczestników Scalenia została wybrana przez Uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę, w dniu 16.03.2009 r., o terminie i miejscu zebrania powiadomiono Uczestników scalenia, w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
4) Geodeta – Projektant Scalenia został powołany przez Starostę Brzeskiego Zarządzeniami: Nr 75/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr 54/2011 z dnia 14 października 2011 r. oraz upoważniony tymi aktami do podejmowania czynności związanych z szacowaniem gruntów objętych scalaniem, opracowaniem projektu scalenia, wyłożeniem wyników oszacowania gruntów i okazaniem projektu scalenia Uczestnikom scalenia;
5) Komisja pełniąca funkcje doradcze, o której mowa w art. 10 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, została powołana Zarządzeniem Starosty Brzeskiego nr 66/10, z dnia 5 listopada 2010 r.;
6) w dniu 10 grudnia 2009 r., na zebraniu w drugim terminie, zwołanym przez Starostę, Uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad szacunku gruntów. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, na zebraniu zwołanym przez Starostę w pierwszym terminie, w dniu 23 listopada 2009 r., było niemożliwym, z uwagi na brak quorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w pierwszym i drugim terminie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
7) wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów i innych upraw specjalnych zostały ogłoszone na zebraniu Uczestników scalenia w dniu 3 listopada 2010 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Strzelce Małe. O terminie i miejscu zebrania zwołanego przez Starostę oraz o terminie i miejscu wyłożenia wyników oszacowania, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Żaden z Uczestników scalenia nie wniósł zastrzeżeń do dokonanego szacunku;
8) zgodę na dokonany szacunek, Uczestnicy scalenia, wyrazili w dniu 7 grudnia 2010 r., w drodze uchwały, podjętej na zebraniu zwołanym przez Starostę w drugim terminie. Podjęcie przedmiotowej uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie,  w dniu 6 grudnia 2010 roku, było niemożliwym z uwagi na brak quorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w pierwszym i drugim terminie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
9) informację o ograniczeniach wynikających z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego, obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu zakończenia postępowania, a niezrealizowane zezwolenia tracą moc”, przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzesku, oraz do Urzędu Gminy Szczurowa, w dniu 05.03.2009 r. O ograniczeniach wynikających z cytowanej wyżej normy poinformowano również Uczestników prowadzonego postępowania scaleniowego;
10) projekt scalenia, opracowany przez Wykonawcę, został okazany Uczestnikom prowadzonego postępowania scaleniowego w dniach: od 7.09.2011 r., do 09.09.2011 r., oraz 12.09.2011 r., do 15.09.2011 r., w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Strzelce Małe. O terminie i miejscu okazania projektu, Uczestnicy scalenia zostali zawiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Uczestnicy scalenia skorzystali z prawa wniesienia zastrzeżeń do projektu scalenia. Zastrzeżenia zostały rozpatrzone pozytywnie, po zasięgnięciu opinii Komisji pełniącej funkcje doradcze, wyrażonej na spotkaniu w dniu 9 listopada 2011 roku;
11) Sąd Rejonowy w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych uczynił na wniosek Starosty Brzeskiego wzmianki o wszczęciu postępowania scaleniowego, w Księgach Wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa;
12) realizując zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, wyrażoną w przepisie art.10 K.p.a., Zawiadomieniem z dnia 15.02.2013 r., znak: GN.II.GD.6017-1/09, Starosta  poinformował Uczestników scalenia, o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań. Uczestnicy scalenia skorzystali z ww. uprawnienia wnosząc uwagi do dokumentacji. W celu prawidłowego rozpatrzenia uwag, wniesionych do protokołu, przez Uczestników scalenia, Starosta Brzeski zwrócił się z pismami do Wykonawcy prac Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, o dokonanie oceny ich zasadności. Ponadto, w dniu 23.05.2013 r., przeprowadzono oględziny „na gruncie”. W oględzinach uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzesku, Wykonawcy prac scaleniowych oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Szczurowa;
13) w dniu 2 września 2009 r.,  Starosta Powiatu Brzeskiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów na obszarze 564,5507 ha., obrębu ewidencyjnego Strzelce Małe, gmina Szczurowa (…)”, zakończone decyzją z dnia 16 października 2009 r., znak: OŚ.BB.7644-20-1/09;
14) dokumentacja techniczna, powstała w wyniku scalenia gruntów prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Małe, gmina Szczurowa, została w dniu 29 listopada 2012 r., przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa (nr ewidencyjny: 3424.17-52/2012);
15) w toku realizowanego postępowania scaleniowego,  nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia,  wskazanej w postanowieniu z dnia 7 września 2006 r., znak: GN/KM/6017/6/SM/06, Starosty Powiatu Brzeskiego z 564,5507  ha, na 563,6678 ha.   Różnica powierzchni wynika z obliczenia obszaru scalenia według danych z pomiaru bezpośredniego  i ustalonego  w terenie;
16) Decyzją z dnia 26.02.2014 r., znak: GN.II.GD.6017-1/09, Starosta Brzeski zatwierdził projekt scalenia gruntów o powierzchni 563,6678, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw