Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Scalenie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa


Operacja pn. „Scalenie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa”, została objęta pomocą finansową przyznawaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”.
Koszt kwalifikowany operacji w dacie wydania przez Starostę Brzeskiego decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wynosił 1 307 308,80 zł.
Pomoc finansowa została przyznana na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: SW.VI.60800/1-3/10,
Fakty prawne dotyczące scalenia gruntów wsi Barczków, gmina Szczurowa:
1) postępowanie scaleniowe w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa zostało wszczęte postanowieniem Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30.10.2008 r., znak: GN.AS.6017-1202072-0001-1/08, po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego, określonego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy wniosków o wszczęcie postępowania scaleniowego stwierdzono bowiem, że powierzchnia gruntów, których właściciele lub samoistni posiadacze złożyli wnioski o wszczęcie postępowania scaleniowego wynosi 118,3448 ha, co stanowi 55,55 % powierzchni wsi;
2) postanowienie o wszczęciu postępowania, zawierające wymagane elementy - określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 02.12.2008 r., a następnie wywieszone w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania, na którym odczytano postanowienie uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na przedmiotowe postanowienie nie wpłynęło żadne zażalenie;
3) Rada uczestników scalenia została wybrana przez uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę, w dniu 18.03.2009 r., skład Rady liczył 5 osób, o terminie i miejscu zebrania uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
4) Geodeta projektant scalenia został powołany przez Starostę Powiatu Brzeskiego Zarządzeniem Nr 75/09 z dnia 23 listopada 2009 r., oraz upoważniony tym aktem do podejmowania czynności związanych z szacowaniem gruntów objętych scalaniem, opracowaniem projektu scalenia, wyłożeniem wyników oszacowania gruntów i okazaniem projektu scalenia uczestnikom scalenia;
5) Komisja pełniąca funkcje doradcze, o której mowa w art. 10 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, została powołana Zarządzeniem Starosty Brzeskiego, nr 67/10 z dnia 5 listopada 2010 r. Zarządzenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń – wsi Barczków, Urzędu Gminy Szczurowa oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku;
6) W dniu 23.11.09 r., na zebraniu w II terminie, zwołanym przez Starostę, uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad szacunku gruntów. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, na zwołanym przez Starostę zebraniu w I terminie było niemożliwym, z uwagi na brak quorum o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w I i II terminie, uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
7) Wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów i innych upraw specjalnych zostały ogłoszone na zebraniu uczestników scalenia w dniu 04.11.2010 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu w dniach 5.11.2010 r., 8.11.2010 r. - 10.11.2010 r., 12.11.2010 r., 15.11.2010 r., - 16.11.2010 r., w budynku Domu Ludowego w miejscowości Barczków. O terminie i miejscu zebrania zwołanego przez Starostę oraz o terminie  i miejscu wyłożenia wyników, uczestnicy scalenia zostali powiadomieni
w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Żaden z uczestników scalenia nie wniósł zastrzeżeń do dokonanego szacunku;
8) Zgodę na dokonany szacunek Uczestnicy scalenia w drodze uchwały wyrazili na zebraniu zwołanym przez Starostę w II terminie, w dniu 07.12.2010 r. Podjęcie przedmiotowej uchwały na zebraniu zwołanym w I terminie, w dniu 06.12.2010 r., było niemożliwym z uwagi na brak quorum o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
9) Informację o ograniczeniach wynikających z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt: „z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego, obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu zakończenia postępowania, a niezrealizowane zezwolenia tracą moc”, przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzesku, oraz do Urzędu Gminy Szczurowa,
o ograniczeniach wynikających z cytowanej normy poinformowano również uczestników prowadzonego postępowania scaleniowego;
10) Projekt scalenia, opracowany przez Wykonawcę, został w dniach: od 9.05.2011 r., do 13.05.2011 r., oraz od 16.05.2011 r., do 17.05.2011 r., okazany uczestnikom prowadzonego postępowania scaleniowego. O terminie i miejscu okazania projektu Uczestnicy scalenia zostali zawiadomieni indywidualnie oraz w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Żaden z Uczestników nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych przez Geodetę – projektanta scalenia rozwiązań projektowych;
11) Sąd Rejonowy w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych uczynił na wniosek Starosty Powiatu Brzeskiego wzmianki do wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa;
12) Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania scaleniowego, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia każdy z uczestników scalenia gruntów, mógł zapoznać się z aktami prowadzonego postępowania;
13) W dniu 02.09.2009 r., Starosta Brzeski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalenie gruntów na obszarze 213, 0578 ha, obrębu ewidencyjnego Barczków, gmina Szczurowa, zakończone decyzją z dnia 21.09.2011 r., znak: OŚ.BB.7644-20-2/09;
14) Decyzją z dnia 18.11.2011 r., znak: GN.II.AS.6017-1/08 Starosta Brzeski zatwierdził projekt scalenia gruntów o powierzchni 213,0578 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa.
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw