Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacje ogólne oraz dane kontaktowe

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 908 z późn. zm.).

Definicja:

Postępowanie scaleniowe jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw administracyjnych, ma ono charakter zbiorowego zabiegu urządzeniowo – rolnego (gospodarczego). Cechują je rozwiązania mające charakter techniczny przy uwzględnieniu przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w zakresie nie uregulowanym wspomnianą ustawą, zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem scalenia gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Procedurą obejmuje się grunty położone w kilku wsiach bądź ich częściach, grunty te tworzą obszar scalenia. Informacje o procedurze scaleniowej, publikowane w Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego są w sposób szczególny kierowane do mieszkańców obszarów objętych procedurą scaleniową. Celem naszej inicjatywy jest potrzeba ochrony żywotnych interesów mieszkańców wsi, dobro uczestników scalenia jest priorytetem dla Starosty Powiatu Brzeskiego. Ma to szczególnie istotne znaczenie na płaszczyźnie ograniczeń wiążących się z realizowaną procedurą scaleniową: utrudnionym obrotem cywilnoprawnym nieruchomościami oraz ograniczonym szansami na inwestycje mogące przynieść rozwój danego obszaru. Niezwykle istotnym jest więc, by zainteresowani mieszkańcy mieli dostęp do rzetelnej, pełnej, obiektywnej informacji o sprawach które mogą przez długi czasami okres determinować ich codzienność.


..................................................................................................................................................................

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw