Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Brzesko-obszar wiejski

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 30.12.2021 r., znak: GK-II.6620.75.10.2020.KP, dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach: Jadowniki, Mokrzyska - Bucze, Sterkowiec i Wokowice.
Treść decyzji:
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 30.12.2021 r., znak: GK-II.6620.75.10.2020.KP.
Załączniki do Decyzji: Mapy klasyfikacji stanowiące integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji, zanumerowane od 1-132..


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 22.12.2021 r., znak: GK-II.6620.75.9.2019.KK dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Poręba Spytkowska, gmina Brzesko.
Treść decyzji:
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 22.12.2021 r.
Załączniki do decyzji - Mapy klasyfikacji.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia  15.10.2021 r. znak: GK-II.6620.75.10.2020.KP, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, oraz aktualizacji użytków gruntowych – opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Jadowniki, Mokrzyska-Bucze, Sterkowiec, Wokowice w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia  15.10.2021 r.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.09.2021 r. znak: GK-II.6620.75.6.2019.KP dotycząca ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Okocim, gm. Brzesko.
Treść decyzji:
Decyzja z dnia 17.09.2021 r., znak: GK-II.6620.75.6.2019.KP.
Załączniki do decyzji - Mapy klasyfikacji.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.09.2021 r. znak: GK-II.6620.75.5.2019.KP, dotycząca ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji uzytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Brzesko.
Treść decyzji:
Decyzja z dnia 17.09.2021 r., znak: GK-II.6620.75.5.2019.KP.
Załączniki do decyzji - Mapy klasyfikacji.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 07.09.2021 r., znak: GK-II.6620.75.9.2019.KK, dotyczące ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz użytków gruntowych, na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Poręba Spytkowska gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 07.09.2019 r., znak: GK-II.6620.75.9.2019.KK.


Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.KC Starosty Brzeskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków opracowanych dla obrębów ewidencyjnych: Mokrzyska-Bucze i Szczepanów zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.KC Starosty Brzeskiego z dnia 27 lipca 2021 r.


Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.KC, Starosty Brzeskiego, z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Jadowniki, Sterkowiec, Wokowice zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja z dnia 9 lipca 2021 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 06.05.2021 r., znak: GK-II.6620.75.5.2019.KC, GK-II.6620.75.6.2019.KC:
I. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji gruntów, obejmującego obręby ewidencyjne: OKOCIM, JASIEŃ, zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie – sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, na okres czternastu dni, od dnia 24.05.2021 r. do dnia 07.06.2021 r., w godzinach: 7.30 – 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Głowackiego 51, Wydział Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. 209. W okresie wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu ewentualne zastrzeżenia.
II. O możliwości zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, w okresie siedmiu dni, od dnia 08.06.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Głowackiego 51, Wydział Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. 209.
III. Tutejszy organ będzie zawiadamiał o decyzjach i innych czynnościach, w formie obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku – ul. Głowackiego 51, w siedzibie Urzędu Gminy Brzesko – ul. Głowackiego 51, w miejscowościach Jasień oraz Okocim, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Brzesku – adres: www.bip.malopolska.pl/spbrzesko.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 06.05.2021 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 04.05.2021 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.KC, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej obręby ewidencyjne: JADOWNIKI, MOKRZYSKA-BUCZE, STERKOWIEC, SZCZEPANÓW oraz WOKOWICE zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 04.05.2021 r.

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.03.2021 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej obręb ewidencyjny Poręba Spytkowska zawierający się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.03.2021 r.


Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego, z dnia 9 listopada 2020 r., w sprawie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Jasień, Okocim, zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat Brzeski, Województwo małopolskie.
Treść Informacji:
Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego z dnia 9 listopada 2020 r.
Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręby ewidencyjne: Jasień, Okocim, zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 07.09.2020 r.

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze, gmina Brzesko.
Treść Informacji:

Informacja Starosty Brzeskiego


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Wokowice, gmina Brzesko.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec, gmina Brzesko.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 07.02.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski, obejmującej m.in. obręb ewidencyjny Jadowniki.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski, obejmującej m.in. obręb ewidencyjny Poręba Spytkowska.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29.01.2019 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.AK, o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki
ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 11.03.2016 r., znak: GK-II.6620.84.1.2015.KP o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu ewidencyjnego Czchów - miasto, Powiat brzeski, Województwo małopolskie, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Brzeskiego z dnia 24.02.2016 r., w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu ewidencyjnego Czchów - miasto, dostosowującej istniejące dane ewidencyjne do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Treść Zarządzenia:
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw