Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Scalenie gruntów na obiekcie rajsko - Szczurowa - Niedzieliska, gmina Szczurowa

Operacja pn. „Scalanie gruntów na obiekcie Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa”, została objęta pomocą finansową przyznawaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”. Koszty kwalifikowane operacji w dacie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia wyniosły: 3 622 229,14 zł, koszty całkowite: 4 455 341,84 zł. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 14 sierpnia 2012 roku, z późn. zm., znak: FE-IX.432.3.2.2012.
Fakty prawne dotyczące scalenia gruntów części wsi Rajsko, Szczurowa i Niedzieliska, gmina Szczurowa:
1) postępowanie scaleniowe dot. gruntów, położonych w części w obrębów ewidencyjnych Rajsko, Szczurowa i Niedzieliska, gmina Szczurowa, zostało wszczęte postanowieniem Starosty Brzeskiego z dnia 7 maja 2012 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10, po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego, określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
W wyniku dokonanej weryfikacji wniosków, o wszczęcie postępowania scaleniowego, stwierdzono, że powierzchnia gruntów, których Właściciele złożyli wniosek o wszczęcie postępowania, wynosi 298,5528 ha, co stanowi 50,59 % powierzchni projektowanego obszaru scalenia, a zatem przekracza minimum powierzchniowe ustalone przez Ustawodawcę
;
2) Postanowienie o wszczęciu postępowania, zawierające elementy, określone w art. 7 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, zostało odczytane na zebraniu Uczestników scalenia w dniu 5 czerwca 2012 r., a następnie wywieszone w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania, na którym odczytano postanowienie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego nie wniesiono zażalenia;
3) Ustawodawca, poprzez konstrukcję art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów zadecydował, że cyt: „prace scaleniowo – wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (…) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań”
. W związku z powyższym, pismem z dnia 24 sierpnia 2011 roku, znak: GN.II.KM.6017-3/10, Starosta Brzeski, wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego, z wnioskiem, o wskazanie Wykonawcy prac scaleniowych, dla obiektu „Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa”.
W odpowiedzi, jako Wykonawcę prac scaleniowych na ww. obiekcie wskazano Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o.;
4) Geodeta – Projektant Scalenia, został upoważniony przez Starostę Brzeskiego, do podejmowania czynności związanych z szacowaniem gruntów objętych scalaniem i wyłożeniem wyników oszacowania oraz opracowaniem i okazaniem Uczestnikom projektu scalenia (Upoważnienie nr 46/2012, z dnia 30 sierpnia 2012 r.);
5) Rada Uczestników Scalenia została wybrana przez Uczestników scalenia, na zebraniu, zwołanym przez Starostę, w dniu 2 października 2012 r. O terminie i miejscu zebrania powiadomiono Uczestników scalenia, w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
6) Komisja pełniąca funkcje doradcze, o której mowa w art. 10 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, została powołana Zarządzeniem Starosty Brzeskiego, Nr 15/2013,  z dnia 7 lutego 2013 r.;
7) w dniu 6 lutego 2013 r., na zebraniu, zwołanym przez Starostę w drugim terminie, Uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad szacunku gruntów. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, na zebraniu zwołanym przez Starostę w pierwszym terminie, w dniu 5 lutego 2013 r., było niemożliwym, z uwagi na brak quorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w pierwszym i drugim terminie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni, w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
8) wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów i innych upraw specjalnych zostały ogłoszone na zebraniu Uczestników scalenia, w dniu 6 marca 2013 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu, na okres 7 dni, w: budynku Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, sala nr 11, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku, Rajsko 64 oraz w budynku Domu Ludowego wsi Niedzieliska. O terminie i miejscu zebrania zwołanego przez Starostę oraz o terminie i miejscach wyłożenia wyników oszacowania, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Żaden z Uczestników scalenia nie wniósł zastrzeżeń do dokonanego szacunku;
9) zgodę na dokonany szacunek gruntów, Uczestnicy scalenia, wyrazili w dniu 9 kwietnia 2013 r., w drodze uchwały, podjętej na zebraniu, zwołanym przez Starostę w drugim terminie. Podjęcie przedmiotowej uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, w dniu 8 kwietnia 2013 r., było niemożliwym, z uwagi na brak quorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w pierwszym i drugim terminie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
10) projekt scalenia, opracowany przez Wykonawcę prac, został okazany kameralnie Uczestnikom prowadzonego postępowania scaleniowego, w dniach: od 22 października 2013 r., do 30 października 2013 r., w budynku Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2. O terminie i miejscu okazania projektu, Uczestnicy scalenia zostali zawiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Strony postępowania skorzystały z prawa do wniesienia zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów;
11) zastrzeżenia do projektu scalenia zostały rozpatrzone po zasięgnięciu opinii Komisji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Proces opiniowania zastrzeżeń przeprowadzono zgodnie z art. 25 ww. ustawy;
12) wykonano obowiązek, wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Sąd Rejonowy w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, uczynił na wniosek organu, wzmianki o wszczęciu postępowania scaleniowego, w księgach wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, położonych w obszarze prowadzonego zabiegu urządzeniowo – rolnego. W konsekwencji prawidłowego zastosowania powołanej wyżej normy, zmiany stanu własności nieruchomości, objętych postępowaniem scaleniowym,  były dokonywane za zgodą Starosty Brzeskiego po zasięgnięciu opinii Wykonawcy prac scaleniowych;
13) Zawiadomieniem z dnia 25.04.2014 r., znak: GK-II.KM.6017-3/10, Starosta Brzeski, poinformował Uczestników scalenia, o prawie do zapoznania się z całością akt sprawy prowadzonego postępowania scaleniowego, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Z akt prowadzonego postępowania wynika, że w zagwarantowanym terminie, tj.: od 15 maja 2014 r., do 23 maja 2014 r., żaden z Uczestników nie skorzystał z przysługujących uprawnień co do zebranych, materiałów i dowodów;
14) Organ wykonał obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1235 z późn. zm.), a zatem:
a) Zawiadomieniem z dnia 10 listopada 2011 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 73 ust. 2 i 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów na obiekcie pn. Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa, o pow. 590,1708 ha”,
b) pismem z dnia 28 listopada 2011 r., znak: OŚ.692.6.2011.BB, Starosta Brzeski wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, z wnioskiem o wyrażenie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
c) Opinią z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: ST-I.4240.243.2011.MB, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W konsekwencji, Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2011 roku znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ustalił zakres raportu, o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na potrzeby prowadzonej oceny, przygotowano dokumentację, pn. „Raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla scalenia gruntów na obiekcie pn. Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa, o powierzchni 590,1708 ha”,

d) pismem z dnia 30 marca 2012 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku załączono Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym,
e) Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2014 r., znak: ST-I.4242.16.2012.MB, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki,
f) Obwieszczeniem z dnia 8 maja 2012 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski zawiadomił Strony, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zostało zakończone. Jednocześnie poinformowano o prawie wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań,
g) Decyzją z dnia 30 maja 2012 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów na obiekcie pn. „Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa, o powierzchni 590,1708 ha”,
h) Obwieszczeniem z dnia 30 maja 2012 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski zawiadomił Strony postępowania o wydaniu decyzji, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania oraz poinformował o prawie do zapoznania się z treścią ww. aktu administracyjnego,
i) Obwieszczeniem z dnia 11 czerwca 2012 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, Starosta Brzeski, podał do publicznej wiadomości, że wydał decyzję, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, zawiadomił ponadto o prawie do zapoznania się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,
j) Decyzja Starosty Brzeskiego, z dnia 30 maja 2012 r., znak: OŚ.602.6.2011.BB, w której ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów na obiekcie pn. „Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa, o powierzchni 590,17.08 ha” – jest prawomocna;
15) w toku postępowania scaleniowego, na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia szacunku porównawczego, dokonano ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz użytków gruntowych. Postępowania w tym przedmiocie były prowadzone odrębnie dla każdego z obrębów ewidencyjnych objętych scaleniem. W ramach prowadzonych procedur, organ:
a) działając m.in. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r., w sprawie klasyfikacji gruntów, (Dz.U. z 1956 r., Nr 19, poz. 97, z późn. zm.), Zawiadomieniami z dnia 10.08.2012 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10, poinformował Strony, o wszczęciu z urzędu przedmiotowych postępowań administracyjnych, a ponadto, o terminie i miejscu zebrania, na którym nastąpi wybór przedstawicieli Użytkowników gruntów objętych procedurą klasyfikacji,
b) w dacie określonej w doręczonych prawidłowo Zawiadomieniach, tj. w dniu 5 września 2012 r., jedynie Użytkownicy gruntów położonych na obszarze wsi Niedzieliska dokonali wyboru Swych przedstawicieli. Powodem tego, była nieobecność na zebraniu, prawidłowo zawiadomionych Użytkowników gruntów wsi Rajsko i Szczurowa. W konsekwencji Starosta Brzeski, Zawiadomieniami z dnia 10 września 2012 r., ponownie poinformował Użytkowników gruntów wsi Rajsko i Szczurowa o kolejnym zabraniu, na którym nastąpi wybór przedstawicieli. Czynność wyboru przedstawicieli, przeprowadzona w dacie kolejnego zebrania, tj. w dniu 2 października 2012 r. – była skuteczna,
c) do przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów, została umocowana, upoważnieniem z dnia 20 sierpnia 2012 r., znak: OR.077.45.2012.AS, Starosty Brzeskiego, Gleboznawca – klasyfikatorka gleb, przedstawicielka Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. o.o.,
d) Zawiadomieniami z dnia 16 października 2012 r., znak: GN-II.KM.6017-3/10, Starosta Brzeski poinformował Użytkowników gruntów, o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – projektu operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ogłoszono również, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie jego wyłożenia zgłaszać zastrzeżenia do tych danych. Z projektem operatu zapoznała się jedna osoba, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń,
e) Upoważnieniem z dnia 12 listopada 2012 r., Nr 55/2012, znak: OR.077.55.2012, Starosta Brzeski, umocował do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym do sprawdzenia, kontroli i odbioru projektu operatu,
f) Zawiadomieniami z dnia 19 listopada 2012 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10, Starosta Brzeski, poinformował Użytkowników gruntów, o możliwości zapoznania się z wynikami gleboznawczej klasyfikacji, przed wydaniem decyzji administracyjnych w tej sprawie. Żadna ze Stron postępowania, nie skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
g) operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w dniu 26 listopada 2012 r. i zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 072-46-2010,
h) wobec wyczerpania procesu procedowania, działając m.in. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r., w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1246), Starosta Brzeski, z urzędu, orzekł o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych, następującymi aktami administracyjnymi:
- decyzją z dnia 17 kwietnia 2013 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10, w odniesieniu do gruntów i użytków gruntowych na części obrębu ewidencyjnego Niedzieliska,
- decyzją z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10, w odniesieniu do gruntów i użytków gruntowych na części obrębu ewidencyjnego Rajsko,
- decyzją z dnia 19 kwietnia 2013 r., GN.II.KM.6017-3/10, w odniesieniu do gruntów i użytków gruntowych na części obrębu ewidencyjnego Szczurowa,
Wymienione wyżej akty administracyjne, zostały skutecznie doręczone Użytkownikom gruntów i wobec braku odwołań – stały się ostateczne i prawomocne. po osiągnięciu przymiotu ostateczności, decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych, stanowiły podstawę do aktualizacji danych ewidencyjnych, w oparciu o operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26 listopada 2012 r., pod numerem ewidencyjnym 072-46-2010;
16) Założenia do projektu scalenia, będące studium potrzeb obiektu, możliwych do zaspokojenia poprzez przeprowadzenie zbiorowego zabiegu urządzeniowo – rolnego, zostały przygotowane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Dokumentację, po jej opracowaniu a następnie niezbędnej aktualizacji, przekazał do Starostwa Powiatowego w Brzesku, Samorząd Województwa Małopolskiego, poprzez pismo z dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: SR-XIII.751.26.2011 Wicemarszałka Województwa Małopolskiego;
17) wykonano obowiązek przeprowadzenia kontroli technicznej operatu, wynikający z przepisów rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r., w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz.U. z 2001 roku, Nr 78, poz. 837 z późn. zm.). Kontrolę techniczną przeprowadził geodeta, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), upoważniony do przeprowadzenia kontroli technicznej, przez Starostę Brzeskiego, Upoważnieniem z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Nr 46/2014, znak: GN.II.KM.6017-3/10. Przebieg i ustalenia kontrolne dokumentują protokoły, sporządzone w dniach: 17 kwietnia 2014 r., oraz 22 kwietnia 2014 r. Z ich treści wynika, że operat został skompletowany prawidłowo i nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
18) materiały, powstałe w wyniku scalenia, prowadzonego na gruntach położonych w części w obrębów ewidencyjnych Rajsko, Szczurowa i Niedzieliska, gmina Szczurowa, zostały w dniu 16 maja 2014 r., wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Brzeskiego. Identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu: P.1202.2014.1400;
19) w wyniku prowadzonych technicznych prac scaleniowych, w następstwie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, Wykonawca prac scaleniowych określił dokładną powierzchnię obiektu, która w stanie po scaleniu gruntów, przy uwzględnieniu poprawki odwzorowawczej wynosi: 590,2377 ha;
20) Decyzją z dnia 25.07.2014 r., znak: GK-II.KM.6017-3/10, Starosta Powiatu Brzeskiego zatwierdził projekt scalenia gruntów, o powierzchni 590,2377 ha, położonych w części obrębów Rajsko, Szczurowa i Niedzieliska, gmina Szczurowa;
21) Na zebraniu w dniu 15.12.2014 r., zwołanym przez Starostę Brzeskiego, Uczestnicy scalenia zostali wprowadzeni w posiadanie wydzielonych Im gruntów.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw