Aktualności
Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Brzeskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r.
wtorek, 31 sierpnia 2010 12:08

 
Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 08 grudnia 2009 14:47

            Brzesko, 8.12.2009r.

 

I N F O R M A C J A

S T A R O S T Y   B R Z E S K I E G O

 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie  pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostaną prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej  Gnojnik, w skład której wchodzą obręby ewidencyjne: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków. 


Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust 1-3 oraz 24a ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. nr 240, poz.2027 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz. 454).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A , ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali zgodnie z art. 24a ust.4 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo -kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni, przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Brzesku i Urzędzie Gminy Gnojnik  oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust.6-12 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

6.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

7.Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8.Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.

9.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10.O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11.Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12.Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków."


Powyższa informacja podlega wywieszeniu na okres 14-tu dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Gnojnik, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 08 grudnia 2009 14:26

                                                                                                                                Brzesko, 8.12.2009 r.

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Starosta Powiatu Brzeskiego, działając zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz.454), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla jednostki ewidencyjnej Gnojnik w skład której wchodzą następujące obręby gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków.

 Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust.1 i art. 20 ust.1-3 oraz art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r., DzU Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Czynności techniczne związane z  kompleksową modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

 

                                                                                      Starosta Powiatu Brzeskiego

                                                                                            mgr Ryszard Ożóg

 
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków
czwartek, 19 listopada 2009 16:08

 Zarządzenie Nr 72/2009

Starosty Powiatu Brzeskiego

z dnia 17 listopada 2009

 

w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla następujących obrębów gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków.

 

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 DzU  Nr 240, poz. 2027 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie I i II etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lokali następujących obrębów gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków. 

 § 2

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków   obejmuje:

1) Założenie pełnego zakresu zbiorów danych, umożliwiających tworzenie raportów o których mowa § 22  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001r. Nr 38, poz. 454), zwanego dalej rozporządzeniem.

2) Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnie z wymogami rozporządzenia.

3) Modyfikację danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

4) Poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych.

 Planowana do realizacji modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu.

 § 3

Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, lokali przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:                                         

I etap z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2009 r. obejmuje prace:

1)  Pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku wraz z przeprowadzeniem analizy możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

2)  Analiza i weryfikacja danych cyfrowych powstałych w wyniku realizacji projektu ARiMR pt.:„Modernizacja i budowa baz danych Systemu identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową – część południowa”, mająca na celu wyeliminowanie błędów przedmiotowych w projekcie ARiMR, polegających na nieuwzględnieniu danych  z wszystkich operatów pomiarowych pozostających w zasobie PODGiK.

3)  Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta istniejących danych ewidencyjnych w oparciu o operaty prawne znajdujące się w PODGiK, oraz wyniki wykonanych prac.

4)  Uzupełnienie i aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w programie EWMAPA danymi o których mowa w pkt 2 i 3

5)  Pozyskanie danych geometrycznych budynków. 

6) Przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz sporządzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynków dla obrębu ewidencyjnego Zawada Uszewska (szacowana liczba budynków 472) 

II etap z terminem wykonania do dnia 30.10.2010 r. obejmuje: pozostałe prace wynikające z warunków technicznych, stanowiących załącznik do zarządzenia.

 § 4

Nadzór nad przeprowadzeniem modernizacji , o której mowa w § 1 zarządzenia,  sprawuje Geodeta Powiatowy.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz na stronach internetowych, na okres 14 dni.

 Z up. STAROSTY

(-)Stanisław Pacura

WICESTAROSTA

 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 Następna > Ostatnie >>

Strona 26 z 26