Lista publikacji


Publikacje, wykłady autorstwa pracowników Wydziału
 1. Surówka A. Kryteria procesu integracyjnego katastru gruntowego z księgami wieczystymi na wybranych obszarach. Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. II Międzynarodowe Sympozjum, Lwów 1998. ( współautor  Piasek Z.),
 2. Surówka A. Aplikacje mapy katastralnej dla potrzeb ustalania granic nieruchomości.Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. II Międzynarodowe Sympozjum, Lwów. 1998. (współautor  Piasek Z.),
 3.  Surówka A.  Analiza strukturalna  katastrów gruntowych na przykładzie województwa krakowskiego. Zeszyty Naukowe A.R., Z.59, Kraków. 1998, (współautor  Piasek Z.),
 4. Surówka A. Analiza podstawowych działań prawnych i technicznych na potrzeby katastru budynków. Zeszyty  Naukowe A.R., Z.59,  Kraków. 1998, (współautor Piasek Z.),
 5. Surówka A. Aplikacja katastru gruntowego dla potrzeb projektowania i lokalizacji obiektów budowlanych.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Czasopismo techniczne. Seria Budownictwo. 1998, (współautor Piasek Z.),
 6. Surówka A. Ocena  kryteriów synchronizowania parcel katastralnych z działkami ewidencyjnymi.Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej  Akademii  Nauk. 1998, (współautor  Piasek Z.),
 7. Surówka A. Ocena stanów prawno - własnościowych dróg wewnętrznych na przykładzie Gminy Wiśniowa. Zeszyty Naukowe A.R Redakcja.1999, (współautor  Piasek Z.),
 8. Surówka A. Podstawy generacji wykazów synchronizacyjnych w opracowaniach  geodezyjno - kartograficznych. Zeszyty Naukowe A.R Redakcja. 1999, (współautor  Piasek Z.),
 9. Surówka A. Podstawowe aspekty techniki mediacji dla potrzeb rozgraniczania nieruchomości. Sprawozdania  z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej  Akademii  Nauk. 1999, (współautor  Piasek Z.) 1999. PAN,
 10.  Surówka  A. Kataster nieruchomości w procesie tworzenia systemu powszechnej taksacji w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa  Politechniki Wrocławskiej. Seria Konferencje, Z. 27, Wrocław 2000, (współautor  Piasek Z.),
 11. Surówka A. Problematyka geodezyjno - prawna w procesach rozgraniczania nieruchomości. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Seria Konferencje, Z. 27, Wrocław 2000. (współautor  Piasek Z.),
 12. Surówka A. Data  Analysis For Numerical Map Generation In Coastal Zones Of Rivers. The Mediterranean Surveyor in the new Millennium. International Federation of  Surveyors. Malta 2000,
 13. Surówka A. Wybrane zagadnienia prawno - geodezyjnego podziału nieruchomości. Przegląd Geodezyjny Nr 5, Warszawa 2001 r., (współautor Piasek Z.),
 14. Surówka A. Kryteria stabilności granic katastralnych w strefach zalewowych rzek Polski południowej. Gospodarka Wodna, Nr 5, rok 2003, (współautor Piasek Z.),   
 15. Surówka A. Generacja wykazów synchronizacyjnych na potrzeby geodezyjno-kartograficzne. Przegląd geodezyjny, rok 2004, nr, 8, str. 8, (współautor Piasek Z.),
 16. Surówka A. Generowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w aspekcie konstytucyjnej normy ochrony własności. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rok 2005, nr 417, str. 431, (współautor Piasek Z.),
 17. Surówka A. Wpływ norm techniczno-prawnych na kształtowanie podziałów nieruchomości gruntowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rok 2005, nr. 417, str. 439, (współautor Piasek Z.).